Familien Ostermann Rytlig

Oberst/Landinspektør, RD, DM Albrecht Christian Johansen Myhre

Persondiagram

Forældre

Fader Fødselsdato Moder Fødselsdato
Artillerie Major og Gaardeier Carl Fridrich Myhre 01/11/1776 Erasmine Frederikke Schmidt (Myhre) 04/10/1792

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Fødsel 22/12/1817 Møllegade 13, Aalborg Vor Frue Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt, Danmark
Dåb 23/04/1818 Kastels Kirke og sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt
Eksamen 01/01/1823
Folketælling 01/01/1834 Sankt Annæ Øster Kvarter, København
Militærtjeneste 20/03/1848 Schlesvig - Holsten
Vielse 10/04/1850 Aalborg Vor Frue Sogn, Fleskum Herred,, Aalborg Amt
Anden begivenhed 1860 Ridder af Dannebrog
Vielse 01/07/1869 Nørre Tranders Kirke og Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt
Død 19/02/1894 Møllegade 13,, Vor Frue Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt
Begravelse 24/02/1894 Almenkirkegaard, Ansgar Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt

Notater


Født i Citadellet d. 22nd December 1817
Død i Aalborg d. 19nd februar 1894

Knapt 12 år Aar gammel d. (20/9 29) kom han som Kadet ind paa den militære Højskole /Landkadetakademiet, som det senere benævnes), efter at have gennemgået Skolen og taget Officerseksamen udnævntes Myhre d. 1/1 36 som Sekondlieutnant i 1ste jydske Infanteriregiment. Han studerede til Landmaalereksamen, tog denne Eksamen og fik 17/2 40 Prædikat eller Udnævnelse til Landmaaler. Den 1/7 42 forfremmedes han til Premierlieutnant ved 7de Battallion, allerede samme Aar den 28/11 sattes han, á la suite (d.v.s. uden for nummer) for at tage Landinspektøreksamen og d. 8/1 46 faar han Udnævnelse til Landinspektør. Den 26/3 48 indtraadte han i Hæren og ansattes ved……..?

Under krigen dekoreredes han med Ridderkorset; den 23/10 50 ansættes han som Kaptain ved 11. Batteri. Den 28/3 60 forfremmedes Myhre til Major ved 13. Batteri og d. 22/4 61 ved 11. Batteri. D. 2/11 63 Kommandør for 5. Batteri. Udnævntes d. 2/5 64 til Dannebrogsmand.

Samme Aar d. 18/7 bliver han Oberstlieutnant og den 5/12 s. A Kommandør for 11. Battalion; endelig d. 2/9 67 som Chef for 30. Battalion. Dermed er også hans militære Løbebane tilende. Han faar d. 4/9 1868 (saavidt vides ved Indtrædelsen af en ny Hærordning) sin afsked fra Hæren.

Som den dygtige Officer Myhre var, gaar han ikke alene ud af Hæren med fuld Honnnør, men han kan med Ære se tilbage paa sin mangeaarige militære Virksomhed. Der ydes ham den højeste Anerkendelse for hans personlige Mod og Tapperhed i Krigen 1848-50 og 1864.

Det er sikkert ud af et oprigtigt og varmtfølende hjerte, at hans nære Ven og Krigskammerat Oberst Dalgas, den bekendte Forkæmper for Hedesagen, ved Oberst Myhres Død skriver de mindeord om ham, Ord det vil staa som Runeskrift i Danmarks historie (Festskriftet for Dalgas i Anledning af Hedesagens Jubilæum).

"Hans Minde vil Leve længe som den tapre Soldat, den ivrige Plantningsmand og den mod alle venllge Medborger".

Et smukkere Eftermæle kan ikke tænkes.

Efter sin afsked fra Hæren virkede Myhre som Landinspektør i Aalborg og indlagde sig stor Fortjeneste ved sit utrættelige Arbejde i Hedesagen, en Gerning, der har sat sine Spor i vide Egne i Nodjylland, og det var i Erkendelse af hans Nidkærhed i mangeårig Arbejde i Hedesagen ved på Bejsebakken at rejse en Mindestøtte for Oberst Myhre.

En Mindestøtte de vil staa som et Vidnesbyrd for Efterverdenen om en brav dansk Mand som i Ord og Gerning altid havde for Øje at gavne sit Fædreland, og det var ikke tomme Ord, naar han blandt de Foregangsmænd, der efter det ulykkelige Aar 1864 udtrykte sin Mening om Danmarks Opkomst:

"Hvad udad tabes, skal indad vindes". -

Kilde:
C. F. Myhres Slægtebog 1922
Carl Frederik Myhres slægtebog 1926

Aalborg Kommune navngav den 3. marts 1913 "Myhresvej" efter Oberst Albrecht Christian Johannes Myhre (1817-1894). Myhresvej blev i 1970 omdøbt til Oberst Myhres Vej, som vejen hedder i dag. Oberst Myhres Vej, 9000 Aalborg, fører op til Bejsebakken, hvis beplantning også er fremmet af obersten og sat i gang i 1895. Her er der rejst en mindesten for ham.

Købte Møllegade 13 Aalborg i 1852-1853 Skøde og købekontrakt på nr.512 B og513 i Møllegade ( Møllegade 13).
Solgt af Justitsraad Valerius Thorsen Lange

Medier

Billeder

Albrecht Christian Johansen Myhre

1864 - tilføjelse til rapport af Major Myhre

006056_87020353f755170bhfi291

Kongenshus_084

Albrecht Christian Myhre (1817 - 1894) som ung

Albrecht Chr. Johannes Myhre nygaards sedler 198_0591

Albrecht Christian Johansen Myhre - Landsinspektørforeningen 50 års jubilæumsskrift

Albrecht Christian Johansen Myhre

Albert Christian Johansen Myhre

PDF

Almen-Kirkegaard_Albrecht Christian Johansen Myhre