Familien Ostermann Rytlig

Kappelan Lars Andreas Myhre

Persondiagram

Forældre

Fader Fødselsdato Moder Fødselsdato
Klokker Carl Larssøn (Myrvold) Myhre 1723 Maria Elicedatter Grønbech (el. Grøndahl)

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Fødsel 11/07/1746 Vefsen, Norge
Uddannelse 1766 Student fra Trondhjem
Uddannelse 1768 Cand. theol.
Stilling 1774 ca. Kapellan ved Nerø Hovedkirke
Vielse 31/07/1776 Nærø, Nord Trondelag, Norge
Død 18/01/1796 Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge

Notater

Lars Andreas Myhre, der fødtes d. 11te Juli 1746 i Vefsen. Han gik som dreng i Throndhjems Skole, hvor han skal have vist saa gode Luner, at den daværende Konrektor, Johan Thams, fattede Interesse for det begavede unge Menneske og ikke alene faderligt tog sig af ham, men også pekuniært understøttede ham under Studeringerne, endog senere ved hans yderligere Uddannelse.

Lars Andreas tog 1766 Studentereksamen (deponerede som det kaldtes i Datidens Sprogform), tog Aaret efter Philosoficum med Laud og allerede i 1768 theologisk Embedseksamen, maaske lidt vel hastig og ufuldstændig forberedt, thi han opnaaede kun Karakteren “non cont”.

(Dette kan dog rimeligt hænge sammen med, at han som saa mange andre uformuende Studenter bl.a. f. eks. den senere Biskop Nordal Brun - “satte sig på Non Bænken”. D.v.s. udtrykkelig forberedte sig til den laveste Karakter ved kun at læse det strængest nødvendig Pensum).

Allerede under sin Skolegang havde han vist gode Evner for Musik, men man faar ikke et vide, om han har udnyttet sine gode Anlæg i musikalsk Retning.

Ved Understøttelse fra den gamle Konrektor fortsatte den unge Mand sine Studier ved Kjøbenhavns Universitet og foretog en Udenlandsrejse til Berlin (mere mærkbart den gang end nu), hvor han for Studiernes Skyld opholdt sig i henved 2 Aar, lige som han også frekventerede Universiterne i Halle og Throndhjem, som han vel maa have betragtet som sit andet Barndomshjem, og blev den 3die februar 1774 kaldet til personel Kapellan for Nærø Præstegæld.

Også her fandt han en faderlig Velynder i den gamle Sognepræst Niels Bjerring og yderligere knyttedes Venskabsbaandet til denne fastere, da den unge Præst samme Aar (eller Aaret efter) ægtede Magdale Carine Bjerring, næstældste Barn af Niels Bjerring, hun var datter af Generalmajor Møllerup i Throndhjem.

Efter at Lars Andreas Myhre under saa gode Auspicier havde begyndt den Gerning, der maaske - med den gamle Konrektor Thams’ Tro paa hans Evner - kunde have ført ham videre på Ærens Bane, lægger der sig som et Slør over hans Livskæbne - Man faar kun lidt at vide om hans Tilværelse, indtil det berettes, at han endte sine Dage på Hospitalet i Trondhjem. Resten af hans Levetid er indhyllet i Mørke og kun efter et gammelt Regnskab for Trondhjems Hospital erfarer man, at der var beregnet Kostpenge fra 1st - 18de Januar 1796 pr. 2 4/7 Spiseuge á 80 Skilling = 2 Rdl og 14 Skilling.

Det maa da formodes at Døden kom som en Befrielse den 18de Januar 1796. Kirkebøgerne udviser intet om Begravelsen, der nævnes intet om, hvorledes det gaaer hans Familie, end ikke om hans Enke faaer man noget at vide. Kirkebøgerne tier derom, men af disse meddeles, at Ægteparret havde 3 Børn , der alle vare fødte i Nærø, nemlig
Hedvig Myhre der blev gift med Toldkassererer Georg Michael Døderlein
Marie Myhre, der blev gift med Klokker ved Bergens Hospital Gunder Houge.
Carl Frederik Myhre, der rejste til København, blev gift med Erasmine Frederikke Schmidt og blev stamfader til den danske gren af Myhrefamiien.

Lars Andreasen og Magdalene Biering fik også et 4. Barn, en Søn, der fødtes i 1778 og døde samme Aar.

Kilde:
C. F. Myhres Slægtebog 1922